Nieuwsmedelingen en publicaties per project

Inloopbijeenkomsten A15 in Angeren

 

Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over
project ViA15. Bij deze inloopbijeenkomsten zijn medewerkers van
Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over
geluid of onroerend goed.

Project ViA15 bestaat uit het aanleggen van een nieuwe weg tussen
knooppunt Ressen en de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Ook het verbreden
van de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen en het verbreden
van de A12 tussen knooppunt Ouddijk en Duiven is onderdeel van dit project. 

Het bestuur van Strijdbaar Angeren adviseert u om u goed te laten informeren
over dit project. U bent welkom op de volgende dagen in Angeren:

Dinsdag 11 februari 2014
Donderdag 13 februari 2014

Kulturhus, Emmastraat 23 in Angeren van 16.00 uur tot 21.30 uur
 


Angeren wordt door gemeente Lingewaard aan haar lot overgelaten

Vandaag, vrijdag 3 januari 2014, staat er in de Gelderland een artikel over
het dorpsplan van Angeren. Dit artikel is gebaseerd op de open brief die het
bestuur van Strijdbaar Angeren naar het college van Burgemeester &
Wethouders heeft verzonden.

De volledige inhoud van deze brief leest u hieronder.

www.strijdbaarangeren.nl/files/Open brief aan B&W 19-12-2013.pdf

Het artikel in de Gelderlander vindt u door op onderstaande link te klikken.

www.strijdbaarangeren.nl/files/gelderlander03012014-angeren(1).pdf

—————————————————————————————————————

Burgemeester en wethouders reageren op het ingediende dorpsplan van Strijdbaar Angeren

Burgemeester en wethouders reageren op het ingediende dorpsplan van Strijdbaar Angeren

De burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard hebben per brief
gereageerd op het door Strijdbaar Angeren ingediende dorpsplan.

De volledige inhoud van deze brief kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

www.strijdbaarangeren.nl/files/brief%20Strijdbaar%20Angeren%20nav%20dorpsplan.pdf

————————————————————————————————————————————————-

Dorpsplan Angeren oktober 2013

Dorpsplan Angeren overhandigd aan
wethouder Gemeente Lingewaard

Op donderdag 31 oktober 2013 heeft het bestuur van Strijdbaar Angeren het
Dorpsplan Angeren overhandigd aan de wethouder Van Eeten.

“In Angeren moet gebouwd gaan worden” aldus het bestuur. Dit is noodzakelijk
om Angeren leefbaar te houden.

Het complete plan vindt u door te klikken op onderstaande link.

www.strijdbaarangeren.nl/files/Dorpsplan Angeren_actualisatie_definitief oktober 2013.pdf

 ———————————————————————————————————————————————-

Presentatie jaarvergadering 27 november 2012

Presentatie jaarvergadering 27 november 2012

Onlangs hield Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering. U kunt hieronder de 
presentatie van deze jaarvergadering vinden. 

www.strijdbaarangeren.nl/files/presentatie%20jaarvergadering%202012%2011%2027.ppt

———————————————————————————————————————————————-

Jaarvergadering 27 november 2012

Jaarvergadering Stijdbaar Angeren

Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de
vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op:
Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis. 
Hieronder kunt u de stukken lezen (klik op lees meer).


Angeren,  november 2012    
Betreft:   Uitnodiging jaarvergadering 2012      

Geachte inwoners van Angeren,   Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op: Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis.  

De agenda:
1.   Opening.
2.   Mededelingen / vaststelling van de agenda.
3.   Notulen jaarvergadering 2011.
4.   Jaarverslag in de vorm van een presentatie.  Overzicht van ondernomen activiteiten en de stand van zaken bij de verschillende  aandachtsgebieden.
5.   Verslag van de penningmeester.
6.   Verslag van de kascontrolecommissie.
7.   Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.
8.   Organisatie Strijdbaar Angeren in 2013
9.   Bestuursverkiezing . Aftredend en herkiesbaar: Harrie Arends Bestuur stelt voor om Esther Molthoff en Arno van Staalduine te benoemen als bestuurslid
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De notulen staan hieronder vermeld en zullen tevens worden verstrekt voorafgaand aan de vergadering.

Bestuur Strijdbaar Angeren

Notulen van de vierde jaarvergadering 23 november 2011
Aanwezig:     
De bestuursleden: Gerard Rasing, Peter Tijssen , Harrie Arends, Rob Harmsen (verslag), de werkgroepleden: Wim Brandts, Gerard Bouwman, Geert Tijssen en Hennie Helsen en daarnaast 9 leden.
Afwezig:        

1.   Opening
Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze vierde jaarvergadering.  

2.  Mededelingen/vaststelling van de agenda.
Er zijn geen mededelingen en geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda.

3.   Notulen jaarvergadering 24 november 2010.
Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

4.   Organisatie strijdbaar Angeren in 2011.
Dit punt is toegelicht in de presentatie onder punt 8 van de agenda  

5.   Verslag van de penningmeester.
Penningmeester brengt verslag uit. Hij stelt vast dat een structurele contributie van circa € 900,00 per jaar voldoende is om als bestuur van Strijdbaar Angeren in financiële zin te laten functioneren. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.  

6.   Verslag kascontrolecommissie.
Er is een verschil tussen de contributie circa € 900,00 en het aantal leden (circa 1200). Dit heeft van doen met nog te innen conributie. Van alle uitgave zijn belegstukken aanwezig. Uitgaven zijn gedaan in het belang van Strijdbaar Angeren. De commissie stelt voor om decharge te verlenen. De vergadering verleent decharge.  

7.   Verkiezing kascontrole.
Geert Tijssen is aftredend. Hennie Helsen wordt benoemd. Hennie zal samen met Gerard Bouwman volgend jaar de boeken controleren.  

8.  Jaarverslag middels presentatie van Gerard Rasing.
N.a.v. van de presentatie (zie bijlage, die wordt geplaatst op de site van Strijdbaar Angeren) worden de onderstaande items besproken. ·         Platform Angeren. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij wij constateren dat het zinvol zou zijn dat Angeren een platform heeft. Echter Strijdbaar Angeren heeft besloten zich i.v.m. de omvang van het bestuur te beperken tot de 4 eerder gestelde  prioriteiten. In een gesprek met Wethouder Telder zal worden besproken in hoeverre een werkgroep onder Strijdbaar Angeren als platform kan functioneren. Feit blijft dan nog steeds dat er vanuit Angeren vrijwilligers moeten komen om de werkgroep te bemensen. Op een vraag uit de vergadering wordt door het bestuur herbevestigd dat woningbouw in Angeren (met name op de poel) nog steeds prioriteit 1 een heeft. ·        
Gerard Bouwman ziet de naam van de werkgroep “huissense waarden” graag omgedoopt naar “Angerense buitenpolder”. De secretaris zal dit verdere doorvoeren.    

9.   Bestuursverkiezing.
Aftreden en herkiesbaar zijn Gerard Rasing en Peter Tijssen. Zij worden beide door de vergadering weer (her)benoemd.  

10. Rondvraag
Wim Brandts attendeert het bestuur op de eventuele mogelijkheid om geld dat vrijkomt bij een eventuele verplaatsing van de boerenhoek bij de aanleg van de A15 aan te wenden voor financiering van woningbouw.
Ben Maasman vraagt naar de visie van het bestuur op de wijziging van het bestemmingsplan voor Angeren. Het bestuur geeft aan daar geen inhoudelijke visie op te hebben, omdat het niet tot de prioriteiten hoort. Dat neemt overigens niet weg dat bestuurslid Harrie Arends vanuit zijn verantwoordelijkheid als raadslid hier naar heeft gekeken en heeft geconstateerd dat een verdere inhoudelijke behandeling binnen Strijdbaar Angeren niet echt noodzakelijk was.
Hennie Helsen geeft het bestuur in overweging om de contributie inning anders te doen. Het bestuur neemt deze overweging mee.  
11. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezig de vergadering en nodigt iedereen uit na de vergadering aan de bar nog één consumptie te nuttigen op kosten van Strijdbaar Angeren.

Werkt u ook mee aan de woningbouwenquete?

Werkt u ook mee aan de woningbouwenquete?

Geachte lezer,

De gemeente Lingewaard heeft onlangs uitgesproken dat de jongste inzichten uitwijzen dat er in Angeren nagenoeg geen behoefte zou bestaan aan woningbouw. Met zoveel woorden stelt het college van B&W dat – zodra de lopende initiatieven (Poelzicht, kermisterrein en Prins Bernhardstraat) zijn gerealiseerd – er tot 2025 geen of nauwelijks nog behoefte bestaat aan nieuwe woningen. Om die reden ziet het college af van de plannen om sportpark De Poel vrij te maken voor woningbouw en ziet daarom niet langer een noodzaak om sportpark Muijland te realiseren.

Strijdbaar Angeren heeft haar twijfels over de juistheid van de gepresenteerde cijfers over de woningbehoefte in Angeren. Daarom vraagt het bestuur u om mee te werken aan een enquête. Een enquête om – wanneer de respons een ander beeld oplevert dan hierboven wordt geschetst – aan de hand van die resultaten het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.  
Strijdbaar Angeren verzoekt u om de bijgaande vragen te beantwoorden en terug te sturen of in de brievenbus te stoppen van een van de onderstaande adressen. In het dorpshuis staat ook een bus waarin u het enquêteformulier kunt deponeren. Voorts zal er een bestuurslid van Strijdbaar Angeren op vrijdag 25 mei en op woensdag 30 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het dorpshuis aanwezig zijn om u zo nodig te helpen bij het invullen van de enquête.  

De enquête kunt u hier downloaden. www.strijdbaarangeren.nl/files/enqueteformulier(1).pdf   Wij verzoeken deze in te vullen, te scannen en vervolgens terug te mailen naar ons mailadres: info@strijdbaarangeren.nl.   Inleveren mag ook: Gerard Rasing, Nije Wei 74, 6687 ED ANGEREN Harrie Arends, Kampsestraat 20, 6687 AW ANGEREN Rob Harmsen, Brakelhof 10, 6687 DB ANGEREN   De uiterste inleverdatum is vrijdag 8 juni 2012

Over Strijdbaar Angeren

In 2007 werden stichting en vereniging Strijdbaar Angeren opgericht. Oorspronkelijk ontstaan vanuit onvrede van de Angerense bevolking over de lage prioriteit die de gemeente geeft aan de ontwikkelingen in Angeren zoals benoemd in de structuurvisie van 2003. Inmiddels is Strijdbaar Angeren overgegaan naar een volgende fase waarin per project wordt bepaald wat de strategie is. Strijdbaar Angeren is in elk geval bedoeld om de stem van alle Angerenaren te laten klinken en om alle gezamenlijke belangen te behartigen. Naast het bestuur zijn een aantal werkgroepen actief.   Voor 2013 staan de volgende aandachtsgebieden centraal:   – Focus op de lopende projecten

  • A15
  • Woningbouw
  • Evenemententerrein
  • Huissensche waarden

– Onderhouden en actualiseren website ( attractiviteit )   – Realisatie structurele gesprekspartner gemeente   – Relatie onderhouden met de politieke partijen   – Bezoeken van Politieke avonden / raadsvergaderingen

Actie

Het Stichtingsbestuur alsmede het Verenigingsbestuur is nu defintief, waarmee de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan worden geformaliseerd en daarmee de stichting en de vereniging juridisch bij de notaris kunnen worden opgericht.
De adviescommissie is inmiddels ook gevormd en een aantal malen bij een geweest.
18 oktober is er wederom door Strijdbaar Angeren gebruik gemaakt van het inspreekrecht ditmaal bij de Politieke Avond Begroting 2008.
1 november in het Junior Collega in Bemmel. Raadsvergadering. Hier wordt o.a. binnensportnotitie behandeld
8 november in Zalencentrum de Valom. Raadsvergadering. Begroting 2008. We hebben weliswaar geen recht tot inspreken, maar het dichtbij dus kom in grote getalen.
Er volgt binnenkort een Nieuwsbrief voor de angerense bevolking

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten