In 2007 zijn de Stichting Strijdbaar Angeren  en de Vereniging Strijdbaar Angeren opgericht. Oorspronkelijk zijn ze ontstaan vanuit de onvrede van de Angerse bevolking over de lage prioriteit die de Gemeente Lingewaard gaf aan de ontwikkelingen in Angeren, zoals benoemd in de Ontwikkelingsvisie Angeren van 2003 (click hier) opgesteld door Leefbaar Angeren en destijds goedgekeurd door gemeenteraad van de Gemeente Lingewaard.
Vanaf de oprichting vraagt Strijdbaar Angeren de aandacht voor het leefbaar houden van het Dorp Angeren. Dit doen we door ons strijdbaar op te stellen dan wel door constructief overleg.

Dit zijn onze bestuursleden:

Naam Functie E-mail Telefoon
Vacature  Voorzitter    
Rob Harmsen  Secretaris  robharmsen@solcon.nl  026-3256452
Peter Tijssen  Penningmeester  ptijssen@xs4all.nl  026-3254695
       
       
       
 
Naast het bestuur zijn een aantal werkgroepleden actief.
 
Voor ons staan de volgende aandachtsgebieden centraal:
  • Focus op de actuele projecten
  • Structurele gesprekspartner gemeente Lingewaard
  • Relatie onderhouden met de politieke partijen
  • Bezoeken van Politieke avonden/raadsvergaderingen
  • Gesprekspartner voor derden die invloed uitoefenen op de leefbaarheid in Angeren 
  • Onderhouden en actualiseren website (attractiviteit)
 
Actuele projecten
Woningbouw

Het ontbreken van een beleid om in Angeren voldoende woningen te bouwen, zodat de natuurlijk aanwas opgevangen kan worden en de leefbaarheid van het dorp op peil blijft, was in 2007 een van de de redenen dat de Stichting en de Vereniging Strijdbaar Angeren opgericht werden.
Sinds 2007 probeert Strijdbaar Angeren door in gesprek te zijn met alle stakeholders, zoals College B&W, politieke partijen, Lingewaard Wonen, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers, er voor te zorgen dat er initiatieven ontwikkeld worden om tot nieuwbouw te komen.
Ondanks, dat inmiddels het project Bolder gerealiseerd is en er nieuwbouw gepland staat op een gedeelte van het sportpark, zijn we nog lang niet klaar. Strijdbaar Angeren zal daarom doorgaan met het strijden voor een adequaat bouwprogramma in Angeren voor zowel op de korte als op de lange termijn.

 

Doortrekken A15

Het doortrekken van de A15 heeft consequenties voor de leefbaarheid in Angeren. Hierbij moet men denken aan geluidoverlast, luchtverontreiniging en ontsiering van de omgeving. Strijdbaar Angeren heeft inspraakavonden bezocht, neemt deel aan overlegcommissies van de Gemeente en heeft m.b.t. het tracéontwerp een zienswijze ingediend.  Strijdbaar Angeren is van mening, dat het voor het behoud van een betere leefomgeving van belang is dat de A15 met een tunnel i.p.v. een brug de oversteek over de Rijn maakt.
Om sterker te staan in in de strijd met de overheid heeft Strijdbaar Angeren zich aangesloten bij de Stichting Duurzame A15. Dit is een samenwerkingsverband met met stichtingen en overlegorganen van de plaatsen en dorpen waar het ontwerptracé door of langs gaat aan de overzijde van de Rijn.
Er loopt namens deze Stichting, dus ook namens Strijdbaar Angeren, een bezwaarprocedure bij de Raad van State. De uitspraak wordt eind 2019 verwacht.

 

Angerse en Doornenburgse Buitenpolder

Angeren heeft nogal een stenig karakter en heeft in het dorp weinig of geen parkachtige wandelmogelijkheden. Het is daarom van belang  om de wandel- en struinmogelijkheden in het buitengebied te ontdekken en te ontwikkelen. Daartoe is Strijdbaar Angeren in overleg met grondeigenaren, de Gemeente en projectontwikkelaars om zoveel mogelijk wandel-, fiets- en struinmogelijkheden in het buitengebied te realiseren.
Met name bij afgraven van klei en zand in de Angerse en de Doornenburgse buitenpolder zijn er in de toekomst mogelijkheden om daar naast natuurontwikkeling ook wandel-, fiets- en struinpaden te ontwikkelen.
Ook hebben we aandacht voor de ontwikkelingen m.b.t. het windmolenpark bij steenfabriek De Huissense Waard.

 

Park Muijland

Park Muijland is een initiatief voor een park voor alle inwoners van Angeren waar je kunt beleven, spelen, leren en recreëren in het groen. Op 26 september 2023 heeft werkgroep Park Muijland een presentatie gegeven over het initiatief Park Muijland.
Binnenkort vind je op de berichtenpagina alle verdere informatie over dit initiatief. Wil je hier iets over weten, mail ons dan op parkmuijland@strijdbaarangeren.nl

 

 

 

Strijdbaar Angeren bestaat om de stem van de Angerse bevolking te laten klinken en zo haar belangen te behartigen!