Categorie op Project Woningbouw Archief

Werkt u ook mee aan de woningbouwenquete?

Werkt u ook mee aan de woningbouwenquete?

Geachte lezer,

De gemeente Lingewaard heeft onlangs uitgesproken dat de jongste inzichten uitwijzen dat er in Angeren nagenoeg geen behoefte zou bestaan aan woningbouw. Met zoveel woorden stelt het college van B&W dat – zodra de lopende initiatieven (Poelzicht, kermisterrein en Prins Bernhardstraat) zijn gerealiseerd – er tot 2025 geen of nauwelijks nog behoefte bestaat aan nieuwe woningen. Om die reden ziet het college af van de plannen om sportpark De Poel vrij te maken voor woningbouw en ziet daarom niet langer een noodzaak om sportpark Muijland te realiseren.

Strijdbaar Angeren heeft haar twijfels over de juistheid van de gepresenteerde cijfers over de woningbehoefte in Angeren. Daarom vraagt het bestuur u om mee te werken aan een enquête. Een enquête om – wanneer de respons een ander beeld oplevert dan hierboven wordt geschetst – aan de hand van die resultaten het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.  
Strijdbaar Angeren verzoekt u om de bijgaande vragen te beantwoorden en terug te sturen of in de brievenbus te stoppen van een van de onderstaande adressen. In het dorpshuis staat ook een bus waarin u het enquêteformulier kunt deponeren. Voorts zal er een bestuurslid van Strijdbaar Angeren op vrijdag 25 mei en op woensdag 30 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het dorpshuis aanwezig zijn om u zo nodig te helpen bij het invullen van de enquête.  

De enquête kunt u hier downloaden. www.strijdbaarangeren.nl/files/enqueteformulier(1).pdf   Wij verzoeken deze in te vullen, te scannen en vervolgens terug te mailen naar ons mailadres: info@strijdbaarangeren.nl.   Inleveren mag ook: Gerard Rasing, Nije Wei 74, 6687 ED ANGEREN Harrie Arends, Kampsestraat 20, 6687 AW ANGEREN Rob Harmsen, Brakelhof 10, 6687 DB ANGEREN   De uiterste inleverdatum is vrijdag 8 juni 2012

Strijdbaar Angeren, Nieuwsbericht 2012 – 1

Fakkeltochten tegen A15-brug en voor betere inpassingZaterdag 28 januari vinden om 17.00 uur aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal fakkeltochten plaats tegen het Standpunt van minister Schultz voor doortrekking van de A15. Kees Telder (wethouder Lingewaard) en Henk Nijland (wethouder Duiven), elk aan ‘hun’ zijde van het kanaal, zullen tegelijkertijd het maatschappelijk verzet tegen het Standpunt verwoorden en pleiten vóór een goed ingepaste A15. Bewoners die zich zorgen maken om de plannen, worden opgeroepen om zich bij de fakkeltochten aan te sluiten.

Betere inpassing De fakkeltochten worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van achttien bewoners-, natuur- en milieuorganisaties*. Onder hen leven verschillende meningen over nut en noodzaak van de A15-doortrekking van Bemmel naar de A12 bij Duiven/Zevenaar. Maar allemaal vinden ze dat áls de A15 wordt doorgetrokken, dit op een fatsoenlijke wijze dient te gebeuren. Samen met de gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar hebben de organisaties overeenstemming over een inpassing en een tracé met veel minder negatieve effecten op de leefomgeving van omwonenden, het waardevolle landschap en de hoge natuurwaarden. Belangrijke punten hierin zijn een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, geheel verdiepte ligging nabij woonwijken en beperken van de verkeersoverlast in Zevenaar door het openhouden van een bestaande aansluiting op de A12.  

Alternatief binnen budget Minister Schultz bracht op 16 januari 2012 haar Standpunt naar buiten. Zij kiest voor een doortrekking met brug en slechts voor een klein deel een half verdiepte ligging. Volgens de Minister past het doortrekkingsalternatief, dat in de regio op echt draagvlak kan rekenen, niet binnen het beschikbare budget. Maar een expertgroep, bestaande uit negen deskundigen op het gebied van bruggen- en tunnelbouw, heeft in een ‘tegenbegroting’ aangetoond dat zo’n alternatief wél binnen dit budget kan worden gerealiseerd. De fakkeltochten zijn een signaal aan Provinciale Staten van Gelderland en de Tweede Kamer om te komen tot een herziening van het Standpunt van de Minister.  

Blankenburgtunnel Opmerkelijk is dat tegelijkertijd met deze fakkeltochten aan de andere kant van het land óók een fakkeltocht plaatsvindt, tegen een al evenzeer omstreden Standpunt van de Minister: verbinden van de A15 met de A20 en A4 in Midden-Delfland d.m.v. de Blankenburgtunnel. Ook hier negeert de Minister het aangedragen alternatief – de Oranjetunnel – omdat het te duur zou zijn.      

○  Datum: zaterdag 28 januari 2012    
○  Tijd: verzamelen 16.45, fakkeltochten 17.00-18.30 uur      
○  Locatie oostzijde: Hanzeroute Galgendaalsedijk, Groessen, bij standbeeld ‘de Mammoet’ en tunnelmond Betuweroute. Parkeren langs de Vossendel.      
Locatie westzijde: kruispunt Rijnstraat/Rijndijk, Doornenburg, bij het transformatorhuisje. Parkeren in de berm van de Rijnstraat.          Strijdbaar Angeren, Nieuwsbericht 2011 – 1

Jaarvergadering Strijdbaar Angeren
Op woensdag 23 november 2011 was alweer de 4e jaarvergadering van Strijdbaar Angeren.
Klik op onderstaande link om de bijbehorende presentatie te openen.

Presentatie jaarvergadering

Strijdbaar Angeren, Nieuwsbericht 2010-1
Notulen tweede Ledenvergadering: 24 november 2009

Aanwezig: 17 leden, zie presentatielijst en
Bestuur: Gerard Rasing, Peter Tijssen , Frank Kuster, Cor Janssen, Harrie Arends en Henk Polman. 

1. Opening
Gerard Rasing opent de vergadering om 20.34 en heeft de aanwezige leden van harte welkom. De opkomst is in verhouding tot de eerste jaarvergadering met toen 65 leden nu beperkt maar toch willen wij deze jaarvergadering houden om u als aanwezige leden te informeren.

2. Mededelingen
Frank Kuster meldt 1 afmelding van de heer Piet Boeijen en dankt het bestuur van SV Angeren dat zij hun vergadering hebben vervroegt om hier aanwezig te kunnen zijn.

3. Notulen jaarvergadering 2008
Op deze notulen gepubliceerd op onze site zijn geen tekstuele en of inhoudelijke opmerkingen. Daarmee zijn deze vastgesteld.

4. Verslag penningmeester
Frank Kuster meldt de vergadering dat er op dit moment een saldo is van € 951,70.
De administratie eenvoudig is en slechts bestaat uit een bankrekening waarop alle boekingen worden verricht. Er zijn geen crediteuren en de kascontrole is uitgevoerd.
Bij die kascontrole is alleen gevraagd om nog een Excel overzicht te maken waarmee snel kan worden overzien waaraan uitgaven zijn gedaan. Dit is inmiddels alsnog uitgevoerd.

5. Verslag van de kascontrolecommissie.
Frank Kuster leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De commissie stelt de vergadering voor het financieel verslag te accorderen en daarmee het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering stemt hier voltallig mee in, waarmee decharge een feit is.
Het voorstel van de penningmeester om de contributie van € 1,00 per lid per jaar te handhaven wordt ook voltallig gesteund en daarmee vastgesteld.
Gerard Rasing bedankt de commissie voor het geleverde werk en de heer Toin Barten voor zijn 2 zittingsjaren.

6. Benoeming nieuw kascontrolecommissie.
De kascontrole zal in 2010 worden uitgevoerd door het commissielid de heer Hans Rasing aangevuld met de heer Geert Thijssen.

7. Bestuursverkiezing/ Samenstelling 2010
In tegenstelling tot de agenda behandeld Gerard nu eerst dit agendapunt.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henk Polman en Frank Kuster
Henk Polman vanaf de aanloop naar Strijdbaar Angeren, vanuit de St. Bavo heel actief betrokken, zeer zeker in de eerste jaar waarbij er meer een strijdend karakter was. Nu dat strijdende element meer verschuift naar het constructieve is dat niet Henk zijn ding en vandaar dat hij niet meer herkiesbaar is.
Gerard Rasing bedankt hem zeer hartelijk voor zijn bijdragen en een bos bloemen.
Frank Kuster eveneens vanaf de aanloop betrokken vanuit het Dorpshuisbestuur. Vanaf de
eerste avond als secretaris en heeft daarmee zeker mee de basis gelegd voor het –administratieve – gezicht van Strijdbaar richting de (officiële) instanties.
Gerard Rasing bedankt ook hem door middel van bloemen zeer hartelijk voor de vaak vele administratieve uurtjes die in Strijdbaar zijn gaan zitten en zijn bijdrage in de diverse inmiddels opgebouwde contacten.

Daarmee bestaat het bestuur nu nog uit 4 personen en dat moeten er minimaal 6 zijn op de diverse taken goed te kunnen uitvoeren.
Helaas hebben zich nog geen kandidaten gemeld en daarom doet Gerard Rasing een dringend beroep op de aanwezig leden om binnen hun eigen vereniging op groep na te gaan of er mogelijk een kandidaat beschikbaar is. Het draagvlak wordt het breeds als er vanuit de grotere verenigingen bestuursleden in Strijdbaar Angeren zijn vertegenwoordigd.

8. Jaarverslag in presentatievorm.
De gehele presentatie treft u aan op onze site.
Gerard Rasing laat zien wat we gedaan hebben en waar we nu concreet mee bezig zijn en in welke status de diverse dossiers nu zijn. Daarbij is duidelijk dat de rol van Strijdbaar Angeren van strijdend steeds meer naar constructieve gesprekpartner is gegaan en dat wij door partijen als serieuze partner worden beschouwd.

 • De lopende bouwprojecten passeren de revue evenals het Dorphuis.
 • Bij de bebouwing van nu nog Sportpark De Poel wordt uitgebreid stilgestaan mede naar aanleiding van onze gesprekken met LingewaardWonen, die een deel van die daar te bouwen woningen zal gaan exploiteren.
  Strijdbaar Angeren zal dit zeker zeer nauwgezet gaan volgen, om binnen de vastgestelde Ontwikkelingsvisie, het bouwprogramma van de Gemeente en LingewaardWonen zoveel mogelijk gefaseerd voor Angeren daar een aantrekkelijke nieuwe wijk van te maken.
 • Sportpark Muijland heeft ook onze bijzondere aandacht, niet zozeer vanwege de sportactiviteiten wat door de betreffende verenigingen goed wordt opgepakt, maar juist vanwege het invullen van de overige openbare ruimte en de ontsluitingen van het park. Daaromtrent hebben wij de Gemeenteraad en het College inmiddels meerdere brieven en daarin concrete suggesties aangeleverd.
  De heer Helsen vraagt waarom er niet gekozen is voor een gezamenlijk verenigingsgebouw. Dat is in het verleden voorgesteld in combinatie met een sporthal/dorpshuis, maar dat stuitte op voornamelijk politieke onwil. Is inmiddels ook voor de betrokken verenigingen een gepasseerd station.
 • Dorpsplan Angeren. Naar aanleiding van contacten met de Vereniging van Kleine Kernen is ook ons Dorpsplan geschreven en aangeboden aan de GemeenteRaad en het College. Voor alle duidelijkheid dat plan heeft geen formele status en vervangt dus zeer zeker niet de door de GemeenteRaad vastgesteld OntwikkelingsVisie.
  Hieromtrent volgt enige discussie waarbij de conclusie is dat het strijdende karakter van onze vereniging en stichting zeker benadrukt moet blijven worden maar daarbij ook naar een evenwicht gezocht moet worden richting constructief overleg.
  Terecht wordt gesteld dat de zegeningen geteld moeten worden, maar ook via de betrokken verenigingen zal de druk richting Gemeente zo hoog mogelijk moeten worden gehouden.
 • Huissensche Waarden wordt verder toegelicht en als laatste de Adviescommissie.
 • De Adviescommissie is bij elkaar geweest en heeft en haar activiteiten in kaart gebracht. Helaas doordat de uitnodigingsmail met bijlagen blijkbaar nooit doorgekomen is zijn we er niet in geslaagd nog voor de jaarvergadering dat definitief af te stemmen, maar wordt de afspraak daarvoor op korte termijn gemaakt.
   

9. Programmapunten voor 2010
Gerard brengt de aandachtgebieden volgens het bestuur naar voren, maar vraagt bijzonder
aandacht voor het zorgen voor politieke invloed.
De huidige twee angerense raadsleden zullen hun taak naar de komende verkiezing neerleggen en of er een nieuw angers raadslid komt is niet bekend. We zijn dus naarstig op zoek naar ingangen bij politieke partijen om de angerense belangen blijvend onder de aandacht te kunnen blijven brengen.
Over de vraag of de vergadering mee kan gaan in de gevraagde bestuurssteun voor de meer constructieve aanpak wordt gediscussieerd.
Uiteindelijk wordt gekozen om in de lijn van de adviescommissie per onderwerp te kiezen voor een strijdend of juiste pro-constructieve houding.
Daarbij zullen we vaker en nadrukkelijker de media zoeken om via die weg de politieke te “bespelen” .

10. Rondvraag
Henny Helsen vraagt zich af waar het evenementen terrein nu is gepland. Dat bevindt zich in het ovaal op Sportpark Muijland. Dat is nu wel groen in gekleurd wat suggereert dat het gras is, maar Strijdbaar heeft voorgesteld dat zoals de Molenwei in Huissen in te richten door middel van de grasbeton blokken, semi-verhard.

11. Sluiting.
Gerard Rasing dankt alle aanwezig voor hun inbreng en nodig hen uit voor een drankje aan de bar en sluit de vergadering om 22.45 uur.

Frank Kuster
Secretaris


Betreft: Uitnodiging jaarvergadering 2009

Geachte inwoners van Angeren,

Hiermee willen wij u allen uitnodigen voor de tweede jaarvergadering van onze vereniging. Deze wordt gehouden op: dinsdag 24 november aanstaande om 20.30 uur in de Balletzaal van het Dorpshuis.

De agenda is al volgt vastgesteld:
–  Opening.
–  Mededelingen / vaststelling van de agenda.
–  Notulen jaarvergadering 2008.
    Hiervoor verwijzen wij u beleefd naar onze site onder de knop: NIEUWS op de homepagina.
–   Verslag van de penningmeester.
–   Verslag van de kascontrolecommissie.
–   Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.
–   Jaarverslag in de vorm van een presentatie.
    Hierin laat het bestuur u zien waarmee we het afgelopen jaar druk mee zijn geweest.
    Verder wordt u over de actuele stand van de diverse dossiers geïnformeerd.
–   Bestuursverkiezing / Samenstelling 2010.
    Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Henk Polman en Frank Kuster.
    Daarmee ontstaan minimaal 2 bestuursvacatures. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor
    schriftelijke aanmelden bij het Bestuur, via het secretariaatsadres of via: info@strijdbaarangeren.nl
–   Programmapunten voor 2010.
    Waar gaan we ons het komende jaar op richten, en stemt dit overeen met de wensen van onze
    leden? Uw inbreng is dus ook dit jaar zeker weer gewenst!
–  Rondvraag.
–  Sluiting.

Wij hopen de meerderheid van onze leden te mogen ontmoeten op de tweede jaarvergadering zodat u allen de laatste stand van zaken kent.

Bestuur Strijdbaar Angeren 

P.S. Bent u nog géén lid van de grootste vereniging van Angeren, meldt u dan aan via onze site:
       www.strijdbaarangeren.nl onder de knop: Aanmelden! op de homepagina.

Levendige discussie tijdens 2e Angerens debat

Vorig jaar augustus werden stichting en vereniging Strijdbaar Angeren opgericht. Het bestuur van Strijdbaar Angeren vond het nu tijd worden om de leden bij te praten; om hen uit te leggen waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest en vooral om de leden te raadplegen over welke standpunten er de komende tijd ingenomen moeten worden. Strijdbaar Angeren is immers bedoeld om de stem van alle Angerenaren te laten klinken en om alle gezamenlijke belangen te behartigen. Onder de zeer gewaardeerde vrolijke deunen van De Deurdweilers betraden geïnteresseerde leden de theaterzaal van het Dorpshuis. Dat waren er vanzelfsprekend minder dan vorig jaar, maar toch altijd nog meer dan 60 betrokken Angerenaren
Allereerst werden de punten afgewikkeld, die bij een jaarvergadering horen, zoals de bestuursverkiezing en een financiële terugblik. Besloten is om stichtingbestuur en verenigingsbestuur vanaf nu ineen te schuiven (zogezegd de bestuursleden een dubbelrol te geven) om zo de werkbaarheid te vergroten. Als stichtingsbestuur om ‘snel te kunnen schakelen’ en als verenigingsbestuur om te laten blijken dat er namens een hele grote achterban wordt gesproken. Uit het financieel verslag bleek dat de betaalde contributie toereikend was om de gemaakte kosten te dekken. Daardoor kan de contributie op het astronomische bedrag van € 1 per persoon gehandhaafd blijven. Ook het ledenaantal is op het zeldzaam hoge niveau van rond de 1100 Angerenaren en sympathisanten gebleven.

Vervolgens gaf voorzitter Gerard Rasing een terugblik op alle activiteiten die sinds augustus 2007 zijn verricht en van de diverse onderwerpen, die sinds augustus 2007 aan de orde zijn geweest. En dat waren er nog al wat! Zo is er grote bemoeienis met de gemeenteplannen, om door middel van het ‘koppelen’ van basisschool en dorpshuis te komen tot een Kulthurhus. Uitgebreid werd stilgestaan bij hoe in de loop van de tijd de plannen van de gemeente geleidelijk zijn ‘bijgesteld’ van sporthal, via volwaardige sportzaal naar uitgebreide gymzaal.  Uitgelegd is dat in de tekeningen inmiddels ook het schoolplein erbij wordt betrokken, maar in de begroting gaat de gemeente toch nog steeds (ook) uit van het herinrichten van de straten rondom het dorpshuis. Er is veel inbreng geleverd in de planvorming voor het nieuwe sportpark. De plannen, zoals ze er nu liggen, werden aan de aanwezigen getoond. Alle woningbouwplannen passeerden de revue, waarbij werd opgemerkt dat Strijdbaar Angeren daar niet echt een stem in het kapittel heeft, maar wél kritisch kan volgen. Ook is de provincie duidelijk gemaakt dat Angeren absoluut niet tevreden is over het feit, dat de provincie meent te kunnen volstaan om met minimale middelen de veiligheid van de provinciale weg (Jan Joostenstraat, Iepenstraat) “te vergroten”. De provincie beraadt zich naar aanleiding van dit tegengas op de uitvoering.
Een puntje van zelfkritiek betrof het te weinig bij de werkzaamheden betrokken hebben van de leden van de adviescommissie. Het bestuur heeft zich voorgenomen deze groep van deskundigen op tal van terreinen veel actiever bij de aan de orde zijnde zaken te gaan betrekken.
Vanuit de zaal werd veel waardering uitgesproken voor alle inspanningen die het bestuur zich heeft getroost.

Na de pauze was het tijd voor discussie. Onder de bezielende leiding van oer-Angerenaar Geert Bouwman werd aan de hand van een viertal vragen stevig gediscussieerd. Dat was ook de bedoeling, want alleen op deze wijze kan het bestuur gevoel krijgen voor wat er leeft onder de leden.

De eerste vraag luidt of Angeren nog altijd pleit voor verplaatsing en nieuwbouw van het dorpshuis (zoals het officieel door de gemeenteraad destijds besloten is) of zich sterk moet gaan maken voor de realisatie van het Kulthurhus (waar de gemeente tegenwoordig op aankoerst). Enkelen voelen voor het vasthouden aan de oorspronkelijke toezeggingen. In het bestuur van Strijdbaar Angeren leeft het idee dat voor dezelfde kosten die met het ombouwen tot Kulthurhus gemoeid zijn, ook nieuw gebouwd kan worden. Of dat zo is, wordt nu doorgerekend. Enkelen koesteren de huidige locatie. Vanuit de ledenvergadering wordt ingebracht, dat het niet meegaan met de nieuwe plannen de kans groot maakt, dat er wéér jarenlang niets gebeurt. Bovenal wordt van de zijde van het dorpshuisbestuur ingebracht dat het mogelijk lijkt om een Kulthurhus gerealiseerd te krijgen (in een tijdsbestek van 2 à 3 jaar),  waarmee het dorpshuisbestuur én alle gebruikers (inclusief dagopvang; kleuter- en kinderopvang én medische zorg) goed uit de voeten kunnen. Dit leidt tot de eindconclusie, dat voor het Kulthurhus dan in principe ook gekozen moet worden.

De tweede vraag luidt of Strijdbaar Angeren meerwaarde levert; of het iets weet te bereiken.
Het breed gedragen gevoel is dat Strijdbaar Angeren de aandacht van gemeente en media voor de problemen van Angeren aantoonbaar heeft weten te vergroten. Uitspraken worden gedaan als: “Het zet Angeren op de kaart”, “Angeren telt weer mee” en “De andere kleine kernen zijn jaloers op Angeren”. Daarentegen wordt ook opgemerkt dat Strijdbaar Angeren ervoor moet waken niet dóór te schieten; het moet wel constructief blijven (mee)werken en niet alleen “tegen” zijn. Geconstateerd wordt dat er zóveel onderwerpen aan de orde zijn, dat het bestuur selectief moet zijn: beter enkele zaken goed aanpakken dan vele zaken half. Unaniem waren de aanwezigen het er over eens dat Strijdbaar Angeren vooral moet doorgaan. De suggestie werd gedaan om binnen de gemeentepolitiek een nóg grotere vuist te maken.

Dat was een goede opmaat naar de volgende vraag. Die luidt namelijk óf (en hoe) meer politieke druk uitgeoefend moet worden. De “of-vraag” was makkelijk unaniem met “ja “ te beantwoorden; de “hoe-vraag” ligt lastiger. Geconstateerd is dat Angeren binnen de bestaande politieke partijen toch maar een ondergeschikt item zal blijven. Een specifieke Angerense politieke partij, kan in absolute zin ook niet echt een vuist maken (óf iedere Angerense stemgerechtigde moet dan gaan stemmen en wel op déze partij). De suggestie werd gedaan om als kleine Lingewaardse kernen gezamenlijk een politieke partij op te richten. Daar werd tegen ingebracht dat er al bestaande partijen zijn, die voor de belangen van de kleien kernen opkomen (of in ieder geval zeggen dat te doen). De eindconclusie – in ieder geval voor komend jaar – luidt, dat strijdbaar Angeren mogelijk toch méér bereikt door ‘van buitenaf’ de politiek te blijven prikkelen, dan door ‘van binnenuit’ te willen gaan optreden.

De afsluitende vraag luidt, welke prioriteiten het bestuur moet stellen bij het aanpakken van de vele onderwerpen Hierover is de ledenvergadering het snel eens: inhoudelijk verdienen de volgende onderwerpen (in die volgorde) de hoogste prioriteit: 1. woningbouw; 2. dorpshuis + dorpsplein; 3. sportpark. Organisatorisch delen de leden de mening, dat de hoogste prioriteit ligt bij de bijdrage die vanuit de adviescommissie geleverd kan worden.

Na deze vruchtbare discussie, waaraan vele aanwezigen actief deelnamen, werd de bijeenkomst gesloten en heeft het bestuur weer voldoende ‘ammunitie’ voor het komende jaar.
 

Geachte leden en inwoners van Angeren,

Onderstaand treft u aan het verkorte verslag van de door ons georganiseerde informatieavond inzake de Huissensche Waarden.
Voor het volledige verslag, alsmede de door beide plannen makers gegeven presentaties verwijzen wij u vriendelijk naar de knop: Informatie in het hoofdmenu.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening naar aanleiding van deze informatieavond en roepen u dan ook op te reageren, bij voorkeur via de mail op: info@strijdbaarangeren.nl of via ons form op http://www.strijdbaarangeren.nl/forum


Verslag Informatieavond over de Huissensche waarden

Op 29 september vond een informatieve bijeenkomst plaats in het Dorpshuis, georganiseerd door Strijdbaar Angeren. Onderwerp van gesprek vormden de plannen die in voorbereiding zijn voor de Huissensche Waarden; het buitendijks gebied tussen Rijndijk en Pannerdensch Kanaal/Neder-Rijn, vanaf de toegangsweg naar steenfabriek de Scherpekamp in Angeren tot aan de Pleijbrug in Arnhem. Dit gebied omvat dus ook de Angerense polder.

Aanleiding voor die plannenmakerij vormt de uitvoering van het programma “Ruimte voor de rivier”. In het kader van die verruiming heeft Rijkswaterstaat bepaald dat de doorstroming van het gebied tussen Pannerdense Kop en Arnhem zodanig verbeterd moet worden, dat bij extreem hoge afvoer de waterstanden 8 cm lager zullen blijven dan zónder die doorstromingsmaatregelen het geval zou zijn. Een peilverlaging van 8 cm lijkt niet veel, maar vertegenwoordigt bij die waterstanden toch heel veel kubieke meters water. De hamvraag is vervolgens hóe die betere doorstroming te bereiken.
Daarvoor zijn er in feite twee maatregelen denkbaar: verlaging van de kribben of  het verleggen van dijken al dan niet in combinatie met het verlagen van de uiterwaarden. Verlaging van de kribben over het hele traject kost de gemeenschap ongeveer € 8 miljoen en de eerste ervaringen met kribverlagingen elders maken duidelijk dat het materiaal, waaruit de kribben zijn opgebouwd, minder schoon is dan vooraf gehoopt werd en daardoor vooralsnog onduidelijk is waar het materiaal te laten.

Voldoende redenen voor de betrokken overheden om een aanbod van Stichting De Huissensche Waarden dankbaar aan te grijpen. Stichting De Huissensche Waarden is een samenwerking van Steenfabriek HUWA (Scherpekamp), Van Dalen en Heijting en werkt samen met het landelijk opererende zandwinbedrijf Basal. Basal is al vanaf 2002 bezig om haar plannen uit te werken en procedures te doorlopen. Uitvoering van haar plan moet leiden tot de gewenste verruiming voor de rivier, zou de overheid geen geld kosten en de gemeenschap krijgt er ook nog eens een heringerichte uiterwaarden bij cadeau, zo wordt gepresenteerd.
Zomaar voor niets?
Nee, het plan is gebaseerd op het realiseren van een grote zandwinning, waarmee het geld verdiend kan worden om er (ook) de inrichting van de rest van het gebied mee te bekostigen.

Tegen de vereiste schaal van die ontzanding is een initiatiefgroep opgestaan, die opereert onder de naam “Veel voor weinig”. In deze initiatiefgroep nemen deel: de land- en tuinbouworganisatie, de Historische Kring Huessen, de Gelderse Milieufederatie en lokale agrariërs. Inzet van deze initiatiefgroep is allereerst om kribverlaging als volwaardig initiatief in de besluitvorming mee te nemen (deze suggestie heeft Strijdbaar Angeren overigens eerder ondersteund).
Verder meent de initiatiefgroep dat áls er al maatregelen aan de uiterwaarden zelf getroffen moeten worden, de doorstroming op veel eenvoudiger wijze te verbeteren is dan Basal voorstelt, zodat er minder kosten mee gemoeid zijn en de zandwinning ten behoeve van de financiering van één en ander veel kleinschaliger kan blijven.
Dit verschil van inzicht over de beste aanpak gaf Strijdbaar Angeren reden om beide partijen uit te nodigen om in Angeren hun plannen toe te komen lichten. Gevraagd is om daarbij vooral aandacht te besteden aan de gevolgen die een keuze voor hún plan, zal hebben voor de Angerense Polder (globaal het gebied ten zuiden van de Brouwketel).

Allereerst presenteerde  initiatiefgroep “Veel voor weinig” haar ideeën. Aangegeven werd dat wanneer alsnog gekozen wordt voor kribverlaging, er helemaal gaan veranderingen aan de uiterwaarden hóeven te worden gepleegd. Nadrukkelijk werd er (eerlijk) bij verteld dat de initiatiefgroep niet de tijd en de middelen heeft (gehad) om de gevolgen van haar ideeën op alle fronten (kosten, uitvoering, tijdsplanning, effecten) door te laten rekenen.
Haar schets was en is primair bedoeld om een kleinschaliger uitvoering alsnog als alternatief in de besluitvorming mee te laten nemen. Wat de initiatiefgroep met name op de plannen van Basal tegen heeft, is dat er voor veel te dure voorzieningen wordt gekozen, zoals voor een ingewikkelde waterinlaat bij de Scherpekamp terwijl volgens haar ook gekozen kan worden voor het met 3 meter verlagen van de toegangsweg naar de Scherpekamp over de volle lengte. Hetzelfde geldt min of meer ook voor de forse landschappelijke inpassing van industrieterrein Looveer en voor de vele  te treffen recreatieve voorzieningen. Dat alles maakt dat er (te) veel ontzand moet worden, hetgeen vervolgens weer leidt tot (te) veel verlies van landbouwgrond en foerageergebied voor ganzen. Kleinschaliger uitvoering betekent ook dat de ontzandingsactiviteiten niet zo lang hoeven te duren. Afvoer van gewonnen zand per schip is overigens volgens de initiatiefgroep goed uitvoerbaar, ook wanneer de zandwinplas niet een rechtstreekse verbinding met de Rijn heeft.

Basal plaatste daar vervolgens de resultaten van een compleet doorlopen procedure tegenover. Die procedure betreft een milieu-effectrapportage met meerdere uitgewerkte inrichtingsvarianten. Als vertrekpunt voor de planvorming heeft Basal genomen, dat steenfabriek Scherpekamp en industrieterrein Looveer te allen tijde goed bereikbaar moeten zijn en blijven. Ook dat deze terreinen landschappelijk goed worden aangekleed. Daarnaast is meegenomen dat een zekere intensiteit van recreatie en toerisme door regio, gemeente en (Huissense) middenstand wordt nagestreefd. Inmiddels zijn enkele suggesties van Historische Kring Huessen en van Strijdbaar Angeren in de plannen verwerkt. Het betreft in concreto een zandstrandje ten behoeve van Angerenaren ter hoogte van het huidige ‘nieuwe baggergat’, het herstellen van de oorspronkelijke kerkpaden om er te wandelen en een gedegen fietsverbinding dwars door het uiterwaardengebied.
Dit alles vormt onderdeel van de zogeheten voorkeursvariant waarmee Basal de vergunningen-procedures wil ingaan. Alle documenten over de varianten en allerhande onderliggende rapporten ter onderbouwing van die varianten zijn inmiddels door deskundigen beoordeeld en inhoudelijk akkoord bevonden.
Basal is zich bewust van het feit dat ter bekostiging van dit alles een ontzanding van zekere omvang nodig zal zijn, maar wijst erop dat deze qua schaalgrootte nog altijd niet vergelijkbaar is met die bijvoorbeeld in Lathum. Basal wijst ook op de behoefte aan goed gesorteerd zand. Oppervlakkige zandwinning zal alleen vulzand voortbrengen, terwijl bouw en industrie verlegen zitten om zand dat aan specifieke eisen voldoet.

Zij meent dat te kunnen winnen; het zand op de plek van winning ‘op specificatie te kunnen brengen’; het gerede product aansluitend direct in een schip te kunnen bergen, dat het vervolgens via een vaste waterverbinding tussen zandwinplas en de Neder-Rijn gaat afvoeren. Geschetst werd dat deze hele actie van winning en bewerking pas start, zodra het schip voor aftransport aan de installatie ligt aangemeerd. Op deze wijze is van de winning en het transport voor de omgeving het minst te merken. Aangegeven werd dat deze handelwijze door de provincie in de ontgrondingvergunning ook als vereiste zal worden opgenomen. Met grootschalige ontzanding is overigens wel de nodige tijd gemoeid. Men schat in 2015 concreet met de winning te kunnen beginnen en daarna circa 18 jaar nodig te hebben om de plas volledig te realiseren. Overigens werd nadrukkelijk gesteld dat met de herinrichting van de Angerense polder zeker niet tot het laatste gewacht zal worden. Integendeel, de padenstructuur en landschappelijke aanpassingen zouden tot het pakket ‘als eerste uit te voeren maatregelen’ gaan behoren.

Tijdens de afsluitende discussie werd geconstateerd dat (met uitzondering van enkele meer op Huissens grondgebied betrekking hebbende verschillen) er best grote overeenkomsten zijn te bespeuren in de schets enerzijds en de voorkeursvariant anderzijds, als het gaat om resterend landbouwareaal en dergelijke. De suggestie werd gedaan dat beide partijen gezamenlijk gaan bezien of dat aspect naar de wens van de initiatiefgroep nog wat beter in de voorkeursvariant van Basal is in te bouwen. Basal verklaarde zich daartoe gaarne bereid.

In 2010 en 2011 zullen diverse vergunningen- en bestemmingsplanprocedures doorlopen gaan worden. De discussie van 29 september krijgt in dat verband ongetwijfeld een vervolg.

download

Download HIER het Dorpsplan Angeren!


STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWSBERICHT 2009 – 6

Woningbouwplannen in Angeren

Omdat de gemeente en projectontwikkelaars niet erg scheutig zijn in het verstrekken van informatie over de realisatie van (woningbouw)plannen in Angeren laat Strijdbaar Angeren de diverse projecten de revue passeren. Bij gebrek aan beter, wordt hiervoor als basis informatie gebruikt, die hierover op 20 maart 2008 aan de gemeenteraad werd verstrekt.
Waar mogelijk is deze informatie – uiteraard – geactualiseerd.
Als eerste is geruime tijd geleden het complex “Angrina” (garage Helsen) toegelicht.
Als tweede de indeling van het tot Kulturhus om te bouwen Dorpshuis.
Nu is het tijd om het volgende woningbouw-project binnen Angeren aan de orde te stellen: de Nije Hof. Aan de oostkant van de Viswei, wordt een woonwijkje ontwikkeld. Deze grond is aangekocht door een particulier bedrijf en deze gaat er binnenkort starten met de bouw van … woningen.

U moet zich bij het plaatje hiernaast voorstellen, dat het bestaande sportpark De Poel (en dan met name de trainingshoek achterin dat complex) aan de rechterkant is gelegen. Rechtsboven bevinden zich de tennisbanen en links achter de woningen liggen de achtertuinen van enkele woningen aan de Kamervoort. De straat voorlangs (linksonder) is de Viswei.     (klik op het plaatje voor een vergote weergave)  

STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWSBERICHT 2009 – 5

Officiële aanbieding van ons Dorpsplan Angeren “Angere géét d’r vur!”

De eerste versie van het Dorpsplan Angeren is gereed en wordt aanstaande donderdag 9 juli tijdens
de informele raadsvergadering in vergaderzaal 1 in het Gemeentehuis te Huissen door Strijdbaar Angeren aan de GemeenteRaad en het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden.
Dit staat als agendapunt 7 voor die vergadering en wordt naar verwachting van 21.30 tot 22.00 uur behandeld.

Zoals ook al eerder in een nieuwsbericht aan u gemeld hebben wij het Dorpsplan Angeren geschreven om de plannenmakers en of “beslissers” actueel te kunnen informeren omtrent dat wat er in ons mooie dorp leeft, maar dat uiteraard wel gebaseerd op het formele en door de GemeenteRaad vastgestelde stuk in de vorm van de Ontwikkelingsvisie Angeren.

We hebben van diverse angerense verenigingen en betrokkenen reacties ontvangen op het eerste concept en die uiteraard in de definitieve versie verwerkt. Deze zal vanaf 10 juli te downloaden zijn op onze site: www.strijdbaarangeren.nl en er zullen ook inzage exemplaren in het Dorpshuis beschikbaar zijn.

Onze voorzitter Gerard Rasing zal niet alleen het Dorpsplan Angeren aanbieden maar tevens dit met een presentatie met daarin verhelderde foto’s de Raads- en Collegeleden een aantal zaken meteen duidelijk op het netvlies zetten.

Wij roepen daarom alle geïnteresseerde bewoners van Angeren, strijdbaar of niet, op om bij deze informatieve raadsvergadering aanwezig te zijn en zo te laten zien aan de (politieke) bestuurders dat  het nog steeds menus is als het om Angeren gaat!
Want het blijkt nog steeds dat waakzaamheid, waar het gaat om de ontwikkelingen in ons dorp, geboden is!

Tot donderdag in Huissen!

Strijdbaar Angeren


STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWSBERICHT 2009 – 4

Woningbouwplannen in Angeren

Omdat de gemeente en projectontwikkelaars niet erg scheutig zijn in het verstrekken van informatie over de realisatie van (woningbouw)plannen in Angeren laat Strijdbaar Angeren de diverse projecten de revue passeren. Bij gebrek aan beter, wordt hiervoor als basis informatie gebruikt, die hierover op 20 maart 2008 aan de gemeenteraad werd verstrekt. Waar mogelijk is deze informatie – uiteraard – geactualiseerd.
Als eerste is geruime tijd geleden het complex “Angrina” (garage Helsen) toegelicht. Als tweede de indeling van het tot Kulturhus om te bouwen Dorpshuis. Nu is het tijd om het volgende woningbouw-project binnen Angeren aan de orde te stellen: de Nije Hof. Aan de oostkant van de Viswei, wordt een woonwijkje ontwikkeld. Deze grond is aangekocht door een particulier bedrijf en deze gaat er binnenkort starten met de bouw van @@ woningen.

U moet zich bij het plaatje hiernaast voorstellen, dat het bestaande sportpark De Poel (en dan met name de trainingshoek achterin dat complex) aan de rechterkant is gelegen. Rechtsboven bevinden zich de tennisbanen en links achter de woningen liggen de achtertuinen van enkele woningen aan de Kamervoort. De straat voorlangs (linksonder) is de Viswei.


STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWEBERICHT 2009 -3

Dorpslan Angeren “Angere géét d’r vur!”

Onze doelstelling is: het zeker stellen van een betere en blijvende leefbaarheid in Angeren.  Daarmee zijn we de laatste tijd zeker niet minder druk, maar is dat helaas nog niet heel erg zichtbaar voor u als de inwoners van Angeren.

De basis voor ons werk ligt in de Ontwikkelingsvisie Angeren zoals die door de Gemeenteraad is vastgesteld en die u op onze site kunt downloaden. Echter we hebben gemerkt dat om plannenmakers en of “beslissers” goed te kunnen informeren over wat er in ons prachtige dorp leeft die Ontwikkelingsvisie Angeren een aanvulling behoeft.

Vandaar dat wij een Dorpsplan Angeren “Angere géét d’r vur!” hebben geschreven wat inmiddels al aan de besturen van alle angerense verenigingen en andere angerense betrokkenen is toegestuurd.
Wij hebben hen gevraagd commentaar op dit concept te leveren en of de voorzitters van deze verenigingen bereid zijn dit stuk mede te ondertekenen.

Uiteraard willen wij ook graag de reactie van u als strijdbare inwoner van Angeren. Vandaar dat u dit concept Dorpsplan Angeren op onze site: strijdbaarangeren.nl/nieuwsbrief3.pdf  unt inzien en wij uw schrifftelijke commentaar graag tegemoet zien.
Wij zullen er ook voor zorgen dat een aantal inzage exemplaren ook in het Dorpshuis gereed liggen.


STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWSBERICHT 2009 – 2

Bouwplannen in Angeren (2)

Omdat het zeker niet gemakkelijk is om aan informatie te komen, over de realisatie van (woning) bouwplannen in Angeren, zal Strijdbaar Angeren de komende tijd de diverse projecten de revue laten passeren. Als basis hiervoor wordt met name gebruikgemaakt van informatie, die via de gemeente wordt verstrekt. Waar mogelijk is deze informatie – uiteraard – geactualiseerd.
Enige weken geleden informeerden wij u over de bouw van het complex “Angrina”. Nu komt als tweede (omdat dit na Angrina het meest concreet uitgewerkt project betreft), de verbouwing van het Dorpshuis tot Kulturhus aan de orde.

Eind 2007 heeft de gemeente Lingewaard aan architect Mathieu Bulkens opdracht gegeven om samen met een werkgroep, waarin het bestuur van het Dorpshuis en alle huidige en toekomstige gebruikers vertegenwoordigd zijn, een plan uit te werken waarbij zoveel mogelijk van de wensen gehonoreerd kunnen worden. Daarbij zijn diverse varianten getekend, maar bleken om diverse redenen niet haalbaar. Inmiddels ligt er nu een ontwerp wat behoorlijk veel lijkt op de “vlekkentekening” zoals eerder al gepresenteerd.

vlekkentekening

Wat houdt het plan voor het dorpshuis concreet in?
•    De gymzaal zal, door deze uit te breiden met de ruimte waar zich nu de was- en kleedkamers bevinden, worden vergroot naar een sportzaal met een omvang van ‘anderhalve gymzaal’, namelijk van 21×22 meter. Door halverwege die zaal een scheidingswand aan te brengen, kunnen in deze sportzaal twee groepen tegelijk – maar afzonderlijk – sporten en hoeft er voor het sporten niet langer naar de theaterzaal te worden uitgeweken.


•    Aan de theaterzaal zelf verandert niets. Door bovendien de uitbreiding van de gymzaal aan de kant van de theaterzaal te voorzien van vouwwanden, biedt de gymzaal extra uitwijkmogelijkheden tijdens grootschalige evenementen (Sinterklaas, Carnaval e.d.).


•    Achter die nieuwe was- en kleedkamers komt aan de Wilhelminastraat een nieuwe in/uitgang met daar aangrenzend een onderkomen voor een huisartspraktijk, met de mogelijkheid om daarvan ook andere 1e lijns zorgverleners gebruik te laten maken. Dit onderkomen ‘vult’ min of meer het gebied op wat er tussen de nieuwe was- en kleedkamers en de ‘achterste’ klaslokalen van Marang nog over is. Door de bouw van dit onderkomen worden schoolgebouw en dorpshuis aan elkaar ‘gekoppeld’.


•    Aan de ‘schoolplein-kant’ van het onderkomen voor de ‘zorgverleners’ worden nieuwe verblijven gebouwd voor peuterspeelzaal, kinderopvang met buitenschoolse opvang én ten behoeve van dagopvang voor ouderen. Deze verblijven krijgen een nieuwe, eigen in/uitgang achter het podium van de theaterzaal langs.


•    De balletzaal zal weer min of meer in de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht. Ook dáár zal een extra in/uitgang gerealiseerd (ongeveer op de plaats waar die vroeger was).


•    Door tenslotte de toiletgroepen tussen de bestaande gymzaal en theaterzaal weg te breken, wordt ervoor gezorgd dat dorpshuis, onderkomen voor de huisartsenpraktijk, de diverse opvang- en dagverblijven én Marang ‘binnendoor’ alle onderling bereikbaar zullen zijn.


•    Bovendien zullen in algemene zin de vloeren, wanden, plafonds, klimaatbeheersing van het dorpshuis worden opgeknapt. 


•    Tenslotte krijgt het schoolplein een multifunctioneel karakter én wordt de bestrating rondom het dorpshuis veranderd; waardoor ook dat het karakter van een ‘plein(tje)’ krijgt.

De totale kosten voor het plan worden geraamd op € 1,65 miljoen, waarvan de gemeente 6 ton van anderen hoopt binnen te halen, deels uit huuropbrengsten en deels uit een kulturhus-subsidie van de provincie. De gemeente Lingewaard wil zelf aanvullend € 1.050.000 in het kulturhus steken.

Na de bovenstaande plannen in de loop van 2008 met huidige en toekomstige gebruikers op haalbaarheid en wenselijkheid te hebben besproken, wordt momenteel het definitieve plan afgerond.

Het definitieve plan met al haar aanpassingen zal, alvorens het aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd, getoetst worden op de financiële haalbaarheid. Mocht dit binnen de gestelde grenzen passen, dan zal het plan – zo belooft de gemeente – rond het einde van het eerste kwartaal 2009 ook aan de bevolking van Angeren zal worden gepresenteerd.
Daarna zullen in het 2e kwartaal van 2009 besluiten door het college van B&W en de gemeenteraad over de definitieve invulling genomen worden. Volgens planning zal na de bouwvakvakantie van 2009 met de “voorbereiding van de uitvoering van het plan” begonnen kunnen worden.

Vooruitlopend daarop werd onlangs de bibliotheek ontruimd en zijn de bibliotheekvoorzieningen (boeken, balie e.d.) in een hoek van de foyer ondergebracht. Dankzij die verandering zal binnenkort een eerste extra zaal voor andere doeleinden beschikbaar komen. 


STRIJDBAAR ANGEREN, NIEUWSBERICHT 2009 – 1

Woningbouwplannen in Angeren (1)

Omdat de gemeente, noch de projectontwikkelaars erg scheutig zijn in het verstrekken van informatie over de realisatie van woningbouwplannen in Angeren zal Strijdbaar Angeren de komende tijd de diverse projecten de revue laten passeren. Als basis wordt informatie gebruikt, die hierover op 20 maart 2008 aan de gemeenteraad werd verstrekt. Waar mogelijk is deze informatie – uiteraard – geactualiseerd. Als eerste het project dat momenteel zichtbaar het verst gevorderd is: Angrina.

Op het terrein van de voormalige garage Helsen wordt en appartementencomplex gebouwd met een aangezicht, zoals weergegeven op het volgende plaatje:

Volgens informatie van de gemeente gaat het om 10 “ betaalbare huurwoningen”, te bouwen in opdracht van Lingewaard Wonen. Verwacht wordt dat Lingewaard Wonen in het voorjaar bekendmaken zal maken of het daadwerkelijk alleen huurwoningen zullen zijn en wie er voor bewoning in aanmerking gaan komen.


Levendige discussie tijdens 2e Angerens debat!

Vorig jaar augustus werden stichting en vereniging Strijdbaar Angeren opgericht.
Het bestuur van StrijdOmbaar Angeren vond het nu tijd worden om de leden bij te praten; om hen uit te leggen waarmee het bestuur het afgelopen jaar bezig is geweest en vooral om de leden te raadplegen over welke standpunten er de komende tijd ingenomen moeten worden. Strijdbaar Angeren is immers bedoeld om de stem van alle Angerenaren te laten klinken en om alle gezamenlijke belangen te behartigen.

Onder de zeer gewaardeerde vrolijke deunen van De Deurdweilers betraden geïnteresseerde leden de theaterzaal van het Dorpshuis. Dat waren er vanzelfsprekend minder dan vorig jaar, maar toch altijd nog meer dan 60 betrokken Angerenaren.

Allereerst werden de punten afgewikkeld, die bij een jaarvergadering horen, zoals de bestuursverkiezing en een financiële terugblik. Besloten is om stichtingbestuur en verenigingsbestuur vanaf nu ineen te schuiven (zogezegd de bestuursleden een dubbelrol te geven) om zo de werkbaarheid te vergroten.
Als stichtingsbestuur om ‘snel te kunnen schakelen’ en als verenigingsbestuur om te laten blijken dat er namens een hele grote achterban wordt gesproken. Uit het financieel verslag bleek dat de betaalde contributie toereikend was om de gemaakte kosten te dekken. Daardoor kan de contributie op het astronomische bedrag van € 1 per persoon gehandhaafd blijven. Ook het ledenaantal is op het zeldzaam hoge niveau van rond de 1100 Angerenaren en sympathisanten gebleven!

Vervolgens gaf voorzitter Gerard Rasing een terugblik op alle activiteiten die sinds augustus 2007 zijn verricht en van de diverse onderwerpen, die sinds augustus 2007 aan de orde zijn geweest. En dat waren er nog al wat!
Zo is er grote bemoeienis met de gemeenteplannen, om door middel van het ‘koppelen’ van basisschool en dorpshuis te komen tot een Kulthurhus. Uitgebreid werd stilgestaan bij hoe in de loop van de tijd de plannen van de gemeente geleidelijk zijn ‘bijgesteld’ van sporthal, via volwaardige sportzaal naar uitgebreide gymzaal.
Uitgelegd is dat in de tekeningen inmiddels ook het schoolplein erbij wordt betrokken, maar in de begroting gaat de gemeente toch nog steeds (ook) uit van het herinrichten van de straten rondom het dorpshuis. Er is veel inbreng geleverd in de planvorming voor het nieuwe sportpark.
De plannen, zoals ze er nu liggen, werden aan de aanwezigen getoond. Alle woningbouwplannen passeerden de revue, waarbij werd opgemerkt dat Strijdbaar Angeren daar niet echt een stem in het kapittel heeft, maar wél kritisch kan volgen. Ook is de provincie duidelijk gemaakt dat Angeren absoluut niet tevreden is over het feit, dat de provincie meent te kunnen volstaan om met minimale middelen de veiligheid van de provinciale weg (Jan Joostenstraat, Iepenstraat) “te vergroten”. De provincie beraadt zich naar aanleiding van dit tegengas op de uitvoering.

Een puntje van zelfkritiek betrof het te weinig bij de werkzaamheden betrokken hebben van de leden van de adviescommissie. Het bestuur heeft zich voorgenomen deze groep van deskundigen op tal van terreinen veel actiever bij de aan de orde zijnde zaken te gaan betrekken. Vanuit de zaal werd veel waardering uitgesproken voor alle inspanningen die het bestuur zich heeft getroost.

Na de pauze was het tijd voor discussie. Onder de bezielende leiding van oer-Angerenaar Geert Bouwman werd aan de hand van een viertal vragen stevig gediscussieerd. Dat was ook de bedoeling, want alleen op deze wijze kan het bestuur gevoel krijgen voor wat er leeft onder de leden.
 
De eerste vraag luidt of Angeren nog altijd pleit voor verplaatsing en nieuwbouw van het dorpshuis (zoals het officieel door de gemeenteraad destijds besloten is) of zich sterk moet gaan maken voor de realisatie van het Kulthurhus
(waar de gemeente tegenwoordig op aankoerst). Enkelen voelen voor het vasthouden aan de oorspronkelijke toezeggingen. In het bestuur van Strijdbaar Angeren leeft het idee dat voor dezelfde kosten die met het ombouwen tot Kulthurhus gemoeid zijn, ook nieuw gebouwd kan worden.
Of dat zo is, wordt nu doorgerekend. Enkelen koesteren de huidige locatie.
Vanuit de ledenvergadering wordt ingebracht, dat het niet meegaan met de nieuwe plannen de kans groot maakt, dat er wéér jarenlang niets gebeurt. Bovenal wordt van de zijde van het dorpshuisbestuur ingebracht dat het mogelijk lijkt om een Kulthurhus gerealiseerd te krijgen (in een tijdsbestek van 2 à 3 jaar),  waarmee het dorpshuisbestuur én alle gebruikers (inclusief dagopvang; kleuter- en kinderopvang én medische zorg) goed uit de voeten kunnen.
Dit leidt tot de eindconclusie, dat voor het Kulthurhus dan in principe ook gekozen moet worden.

De tweede vraag luidt of Strijdbaar Angeren meerwaarde levert; of het iets weet te bereiken.

Het breed gedragen gevoel is dat Strijdbaar Angeren de aandacht van gemeente en media voor de problemen van Angeren aantoonbaar heeft weten te vergroten. Uitspraken worden gedaan als: “Het zet Angeren op de kaart”, “Angeren telt weer mee” en “De andere kleine kernen zijn jaloers op Angeren”. Daarentegen wordt ook opgemerkt dat Strijdbaar Angeren ervoor moet waken niet dóór te schieten; het moet wel constructief blijven (mee)werken en niet alleen “tegen” zijn. Geconstateerd wordt dat er zóveel onderwerpen aan de orde zijn, dat het bestuur selectief moet zijn: beter enkele zaken goed aanpakken dan vele zaken half.
Unaniem waren de aanwezigen het er over eens dat Strijdbaar Angeren vooral moet doorgaan.
De suggestie werd gedaan om binnen de gemeentepolitiek een nóg grotere vuist te maken.
 

Dat was een goede opmaat naar de volgende vraag.
Die luidt namelijk óf (en hoe) meer politieke druk uitgeoefend moet worden.
De “of-vraag” was makkelijk unaniem met “ja “ te beantwoorden; de “hoe-vraag” ligt lastiger.
Geconstateerd is dat Angeren binnen de bestaande politieke partijen toch maar een ondergeschikt item zal blijven.
Een specifieke Angerense politieke partij, kan in absolute zin ook niet echt een vuist maken (óf iedere Angerense stemgerechtigde moet dan gaan stemmen en wel op déze partij).
De suggestie werd gedaan om als kleine Lingewaardse kernen gezamenlijk een politieke partij op te richten.
Daar werd tegen ingebracht dat er al bestaande partijen zijn, die voor de belangen van de kleien kernen opkomen (of in ieder geval zeggen dat te doen). De eindconclusie – in ieder geval voor komend jaar – luidt, dat strijdbaar Angeren mogelijk toch méér bereikt door ‘van buitenaf’ de politiek te blijven prikkelen, dan door ‘van binnenuit’ te willen gaan optreden.

De afsluitende vraag luidt, welke prioriteiten het bestuur moet stellen bij het aanpakken van de vele onderwerpen Hierover is de ledenvergadering het snel eens: inhoudelijk verdienen de volgende onderwerpen (in die volgorde) de hoogste prioriteit: 1. woningbouw; 2. dorpshuis + dorpsplein; 3. sportpark. Organisatorisch delen de leden de mening, dat de hoogste prioriteit ligt bij de bijdrage die vanuit de adviescommissie geleverd kan worden.
 
Na deze vruchtbare discussie, waaraan vele aanwezigen actief deelnamen,
werd de bijeenkomst gesloten en heeft het bestuur weer voldoende ‘ammunitie’ voor het komende jaar.Uw mening telt en daarom willen wij vooral ook uw inbreng horen!

Daarom doen we in deze Bazuin een herhaalde oproep aan alle inwoners van Angeren om
aanwezig te zijn op de jaarvergadering op vrijdag 21 november aanstaande om 20.00 uur in het
Dorpshuis. Onze vrijwilligers komen bij u aan de deur om u persoonlijk uit te nodigen en direct ook
het lidmaatschapsgeld ad € 1,00 per verenigingslid op te halen.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:

– Opening
– Mededelingen en vaststellen van de agenda
– Financieel verslag van de Penningmeester
– Verslag van de Kascontrolecommissie en aansluitend verkiezing
  nieuw kascontrolecommissie
– Benoeming bestuursleden van stichting alsmede verenigingsbestuur
– Jaarverslag in de vorm van een presentatie waarin we u met de laatste
  stand van zaken zullen  informeren over o.a. Sportpark Moyland,
  Kulthurhus Angeren, de woningbouwprojecten.

Aansluitend;

–  Het Tweede Angerens Debat.
   We willen graag over een aantal onderwerpen UW mening weten!
   Dus in het belang van ons eigen dorp, kom en neem deel aan de discussie!
  Graag tot ziens op 21 november in het Dorpshuis

Bestuur Strijdbaar Angeren

P.S Bent u nog geen lid van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden via de grote knop links in het menu: MELD JE NU AAN


Eindelijk weer een nieuw bericht op onze site!  ( 14-10-2008 )

Er zijn (terechte) kritische opmerkingen bij ons binnen gekomen dat de site niet meer actueel is,
en daarmee het lijkt alsof Strijdbaar Angeren een stille dood is gestorven.

Gelukkig lijkt dat maar zo, omdat we wel degelijk zeer actief zijn al is dat minder op de voorgrond
als net na de oprichtingsvergadering van 20 augustus 2007.
We zijn nu druk bezig met de voorbereiding voor onze eerste jaarvergadering en daarover volgt binnenkort nadere
informatie via de site, de Bazuin, en de pers (Het Gemeente Nieuws)k zullen wij deze site verder aanpassen
en actuliseren.

Tot binnenkort.
Bestuur Strijdbaar Angeren


 NIEUWJAARSWENS 2008:

Het bestuur van Strijdbaar Angeren wenst alle inwoners van Angeren,
strijdbaar of niet, een goed, gezond en in alle opzichten succesvol 2008 toe!
Ook dit jaar zullen wij weer de leefbaarheid van ons dorp te waarborgen.
Dat kunnen wij uiteraard niet alleen, en vandaar dat wij de hoop uit spreken ook
in dit jaar weer op uw steun en medewerking te mogen vertrouwen.
Die leefbaarheid maken we tenslotte met ons allen!

Namens de besturen van Stichting en Vereniging Strijdbaar Angeren

Als bestuur van Stichting Strijdbaar Angeren stellen wij het zeer op prijs dat u in zo’n grote getale naar onze informatiebijeenkomst van maandag 20 augustus 2007 bent gekomen.
Dat sterkt ons in het feit dat het ongenoegen ten opzichte van de aandacht vanuit de Gemeente Lingewaard richting Angeren niet alleen bij ons aanwezig is, maar ook bij een groot gedeelte van de bevolking in Angeren.

De bijeenkomst is wat ons betreft dan ook geslaagd!

Vele positieve reacties hebben ons bereikt en vele mensen hebben zich al aangemeld als lid van de ons ondersteunende vereniging Strijdbaar Angeren. Ook de bereidheid om ons te helpen bij de verschillende acties die we op touw willen zetten is groot. Als stichtingsbestuur zijn we daar zeker blij mee!

Daarnaast hebben we ook enkele reacties ontvangen betreffende onze opstelling ten opzichte van Burgermeester De Vries op deze avond.  Een aantal mensen konden zich niet vinden in onze mening om de Burgermeester niet aan het woord te laten. Als Stichtingsbestuur hebben we deze informatieavond georganiseerd voor de bevolking in Angeren met als primair doel te onderzoeken of er voldoende draagvlak onder de angerense bevolking voor onze plannen zou zijn.
We zijn heel duidelijk geweest dat het hier ging om een informatie bijeenkomst waarbij wij uitleg zouden geven over onze plannen en de aanleiding voor dit initiatief.

Vooraf hebben we als bestuur dan ook duidelijk gesteld dat er geen politieke inbreng op deze avond gewenst was. Burgemeester de Vries heeft in een E-mail ook laten weten dat hij als toehoorder aanwezigzou zijn op deze avond.
Dat Burgermeester De Vries vervolgens gebruik wilde maken van de situatie om direct te reageren op de gepresenteerde informatie was ons inziens niet op z’n plaats.
Een afvaardiging van ons stichtingsbestuur heeft de Burgemeester overigens wel tijdens de pauze te woord gestaan en ons standpunt nogmaals duidelijk gemaakt .

Actiewijziging:
De raadsvergadering informatief op 30 augustus aanstaande, alwaar we onze eerste actie gepland hadden, gaat niet door in verband met het niet tijdig aanleveren van de daarvoor benodigde stukken.
Onze eerste actie zal daarom worden verplaatst naar de Ronde tafel bijeenkomst op
woensdag 5 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Huissen.

Graag zouden we zien dat een grote afvaardiging van de angerense bevolking hierbij aanwezig zal zijn,luidruchtig en met spandoeken, om zo blijk te geven van het feit dat het ons nu menens is.
De Ontwikkelingsvisie Angeren (zie hiervoor onze site: www.strijdbaarangeren.nl ) dient uitgevoerd te worden!

Daaropvolgend vindt er op woensdag 19 september een raadsvergadering om 19.30 in het Over Betuwe
College te Bemmel plaats alwaar we ook massaal aanwezig zullen zijn om hier de raadsleden ons ongenoegen duidelijk te maken en ook hen te wijzen op de noodzaak tot uitvoering van de hen goedgekeurde Ontwikkelingsvisie Angeren.

Bij de eerstkomend Bazuin zullen wij nogmaals een inschrijfformulier meesturen welke u, als u dat nog niet gedaan heeft,  in kunt vullen en in kunt leveren in de brievenbus IN het Dorpshuis bij het informatiebord in de foyer. Uiteraard kunt u ook lid worden via de site www.strijdbaarangeren.nl onder het kopje Meld je aan”. DOEN! Zo laten we zien dat we er met z’n allen achter staan! We hopen u op 1 van bovenstaande vergaderingen te mogen begroeten in actietenue.
T-shirts van Strijdbaar Angeren zijn te koop bij Super de Boer in Angeren a € 5,-. of een Rocks biljet van € 5,-.
Daarnaast ook voor € 5,- bij Cafetaria Braulio en het dorpshuis in Angeren.

Update3: De aangekondigde actie voor de 30e augustus kan helaas niet doorgaan.
Reden hiervoor is dat de vergadering is afgezegd omdat de benodigde stukken nog niet gereed waren…
Zodra de nieuwe datum en locatie bekend zijn zullen wij iedereen via deze website informeren!

UPDATE4: De bijeenkomst op maandag 20 augustus mag een succes genoemd worden!
Meer details hierover volgen later deze week, controleer de website dus regelmatig!
Wij danken u allen voor de geweldige opkomst en reacties!

UPDATE5: De t-shirts van Strijdbaar Angeren zijn vanaf 18-08-2008 verkrijgbaar bij Super de Boer in Angeren.
Betuig uw steun en verschijn voortaan bij de bijeenkomst en acties geheel in stijl! De kosten bedragen €5,- of vijf rocks.

Kermis Angeren 2007

UPDATE6: Een kleine delegatie van het voorlopige bestuur van Strijdbaar Angeren sprak de menigte toe vanaf het podium tijdens de Angerense Kermis!

 

UPDATE7:  Forum strijdbaar angeren online!! klik hier

UPDATE8:  Wethouder Jansen integer?? Lees er hier alles over!
Meer informatie, formulieren en documenten kunt u downloaden via de knop INFORMATIE in het menu!

Strijdbaar Angeren op de radio!
Op 15 december komt Omroep Gelderland naar Angeren.
Dan wordt de Ronde van Gelderland uitgezonden van 10.00 tot 13.00 uur,
met als levendig middelpunt het Dorpshuis in Angeren.
En met uw aanwezigheid en inzet is geld te verdienen!

Wat gebeurt er eigenlijk in die uitzending?
Die vindt plaats in de grote zaal en het is alleen al boeiend om een keer te zien hoe zo’n radio-uitzending gaat.

Het programma voor de uitzending ziet er als volgt uit:

 • Er komt een gesprek tussen Gerard Rasing namens Strijdbaar Angeren en een vertegenwoordiger van de gemeente over Angeren en wat er allemaal gebeurt op het moment.
 • Geert Visser verzorgt een rondleiding met historische wetenswaardigheden over Angeren.
 • Toos Veuger vertelt namens het Platform over de grote projecten die geweest zijn (Betuweroute) en wat nog gaat komen (A15).
 • Hemmie Bouwman vertelt over zijn Passie: schoenpoetsen.
 • Onze Nederlandse Kampioenen Laura van Gelder en de Deurdweilers komen aan het woord.

Aan het vaste onderdeel “De Minuut Van” nemen deel:

 • Wim Janssen voor de Seniorenclub
 • André Hermsen voor de Scouting
 • André Polman voor de zaalsporten (handbal en volleybal).

Het volgende vaste onderdeel is De Kapper.
Kappers weten natuurlijk alles wat er gebeurt in een dorp en mevrouw Puntman gaat tijdens het (gratis!)
knippen in de uitzending over Angeren wat was buiten hangen.
Dan gaan we naar de Remschijf: Tom Smits gaat ervoor zorgen dat het liedje met een heel hoog toerental
dat hij te horen krijgt, geremd wordt totdat het weer klinkt zoals het hoort.

De spellen:
Er worden ook aantal spellen gedaan die punten kunnen opleveren:

 • Actualiteitenquiz: daarvoor volgt Lydie Kuster een week lang het nieuws om deze
  vragen feilloos te kunnen beantwoorden.
 • Kennisquiz: Rob Harmsen laat hiervoor zijn grijze hersencellen kraken om hier goed te scoren.
 • Proloog: hierin wordt een willekeurige Gelderlander een aantal vragen gesteld over Angeren.

En dan de grote opdracht:

Deze wordt (gelukkig) de vrijdagochtend voor de uitzending al bekend gemaakt in “Goedemorgen Gelderland”
Zodra deze bekend is gaat Peter Tijssen met zijn team van alle Angerense sportverenigingen aan de slag
om de opdracht te vervullen. Deze opdracht kan heel divers zijn en het is heel goed mogelijk dat uw hulp nodig is.
Opdrachten in eerdere uitzendingen waren: 150 kerstbomen verzamelen, een nieuw Sinterklaaslied schrijven
of 250 liter aan ijsblokjes verzamelen.
Dus wees alert op 14 december: beluister Omroep Gelderland op vrijdagochtend en houd vrijdagavond uw mailbox
in de gaten! Het DorpshuisDie dag laten we zien dat ons Dorpshuis het bruisende hart van Angeren is.
Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt maar duidelijk is dat er van alles te doen en te zien is in het Dorpshuis.

Uiteraard is hierbij muzikale omlijsting door onze toppers: Harmonie St. Cecilia, Drumfanfare en Schutterij St. Bavo,
de Deurdweilers, Band Bad Buckley en Seniorenkoor Zang en Vreugde.
En ook de inwendige mens komt aan zijn trekken want de  hapjes en drankjes worden goed verzorgd,
natuurlijk door het vaste Dorpshuis-team. U ziet het: publiekstrekkers genoeg.
Dat is ook nodig want voor de uitzending is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen naar het Dorpshuis komen.
In de uitzending is namelijk geld te verdienen door het aantal mensen dat binnenkomt.
Daarvoor hebben we er minimaal 850 nodig.
Nodigt u dus zoveel mogelijk familie, vrienden en collega’s uit voor deze dag!

Tot ziens op 15 december tussen 10 en 13 uur in het bruisende hart van ons dorp: Dorpshuis Angeren!!!


Strijdbaar Angeren

Inwoners van Angeren, 
Wij willen u hartelijk danken voor de grote opkomst bij het Eerste Lingewaardse Debat van afgelopen 
maandag in ons Dorpshuis te Angeren.

Angeren had daarmee wederom een primeur en hoewel een en ander nog op onderdelen verbeterd kan worden,
was de afdronk overwegend positief. Niet iedereen heeft aan het debat deel kunnen nemen,
maar achteraf zijn er veel contacten gelegd tussen ons en onze gekozen vertegenwoordigers.
Neen, natuurlijk zijn we er hier niet mee! U merkt het wellicht niet direct maar er wordt weldegelijk volop gewerkt
om de politiek van onze standpunten te overtuigen.

Vandaar dat nu binnenkort bij u in de bus vindt een gezamenlijke nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt
geïnformeerd over wat er gedaan is en wat de concrete stappen voor de nabije toekomst zijn.
Noteert u in ieder geval al vast in uw agenda:

 • 1 november 19.30 uur Junior College Bemmel.
  Tijdens deze raadsvergadering wordt wederom de o.a. de binnensportnotitie behandeld.
 • 8 november vanaf 14.00 uur De Valom Huissen.
  Tijdens deze raadvergadering wordt de begroting 2008 behandeld.
  Wil u goed geïnformeerd zijn kijk dan op de site: www.lingewaard.nl / bestuur en organisatie / raadinformatiesysteem. Hier vindt u de alle stukken die tijdens de daar genoemde vergaderingen worden behandeld.
 • 15 december aanstaande komt Radio Gelderland naar Angeren met het programma:
  De Ronde van Gelderland, iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 de gezelligste radioshow.
  De voorbereidingen zijn in volle gang en ook hier maken een mooie happening van!

Tot binnenkort! Strijdbaar Angeren


Een reactie in onze mailbox die wij met toestemming van de auteur mogen plaatsen.

Beste mensen,

De manier waarop jullie je presenteren en jullie ongenoegen uitten in zowel de Ronde Tafel Bijeenkomst/politieke
avond als bij de Raadsvergadering gisterenavond, was zeer constructief en dwingt respect af.
Tevens zet het wat extra druk op de ketel. Hou vol op deze manier!

 Lianne Duiven Groen Links


LET OP LET OP!

De raadsvergaderingen zijn verplaatst naar het Junior College van het OBC, Drieske 4 te Bemmel.

We vertrekken zoals ook de vorige keer uiterlijk om 18.45 vanaf het Dorpshuis Angeren zodat iedereen met eigen vervoer VEILIG naar Bemmel kan gaan.

Het is van groot beland om met zoveel mogelijk mensen in de Raadszaal te verschijnen, dus mobiliseer zo veel mogelijk mensen. We hebben weliswaar geen spreekrecht, maar onze aanwezigheid daar zal moeten “spreken” evenals de spandoeken die er zijn gemaakt.

Tot woensdagavond!


UPDATE1:  De tijd van doen is gekomen!

Onze eerste actie is zoals gemeld op woensdag 5 september aanstaande!
De Rondetafel bijeenkomst Cluster Ruimte, in de gemeentelijke vergaderzaal 1 in Huissen. Tegenover het gemeentekantoor aan de Langekerkstraat
 
We krijgen daar om 19.30 uur, net na het begin van deze vergadering, 5 minuten de gelegenheid op grond van het inspreekrecht ons standpunt duidelijk te maken.
 
Om de aanwezigen daar te laten zien hoe Angeren er over denkt hopen we in grote aantallen naar  Huissen te trekken, tezamen met een cameraploeg van TV Gelderland.
 
We vertrekken uiterlijk om 18.45 uur vanaf het Dorpshuis in Angeren en verzoeken u dan ook allen met ons mee te gaan. Iedereen zorgt voor eigen vervoer en is uiterlijk om 19.15 op veilige wijze in Huissen voor de vergaderzaal.
Wij zorgen voor de spandoeken, komt u zo mogelijk in uw verenigingstenue om daarmee kenbaar te maken dat het grootste deel van de angerense bevolking achter ons staat.
 
De tweede actie  is zoals gemeld op woensdag 19 september aanstaande,
De Raadsvergadering (besluitvormend) om 19.30 uur in de aula van het Over Betuwe College aan de Heister 1 in Bemmel.
 
Als burgers hebben we daar géén spreekrecht, maar het staat ons wel vrij deze publieke vergadering op de tribune als gasten bij te wonen. Het feit dat we ook hier in grote aantallen aanwezig zijn maakt ons standpunt duidelijk, ook zonder dat wij de vergadering luidruchtig verstoren. 
Met een spandoek kun je veel duidelijk maken zonder te spreken!
 
We vertrekken ook hier uiterlijk om 18.45 uur vanaf het Dorpshuis in Angeren en verzoeken u dan ook allen, met ons mee te gaan. Iedereen zorgt voor eigen vervoer en is uiterlijk om 19.15 op veilige wijze in Bemmel voor het Over Betuwe College voor de vergadering in de aula.
 
Dus inwoners van Angeren, mobiliseer elkaar.Vraag debuurman of debuurvrouw of je teamleden mee en kom in grote getalen op 5 en 19 september met ons mee naar respectievelijk Huissen en Bemmel.
Hoe meer bewoners uit Angeren des te indrukwekkender ons signaal naar de politiek van de Gemeente Lingewaard!
 
Strijdbaar Angeren!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten