In 2007 zijn de Stichting Strijdbaar Angeren  en de Vereniging Strijdbaar Angeren opgericht. Oorspronkelijk zijn ze ontstaan vanuit onvrede van de Angerse bevolking over de lage prioriteit die de Gemeente Lingewaard gaf aan de ontwikkelingen in Angeren zoals benoemd in de structuurvisie van 2003.
Inmiddels is Strijdbaar Angeren overgegaan naar een volgende fase waarin per project wordt bepaald wat de strategie is.

Dit zijn onze bestuursleden:

Naam Functie E-mail Telefoon
Gerard Rasing  Voorzitter  g.rasing8@upcmail.nl  026-3250500
Rob Harmsen  Secretaris  robharmsen@solcon.nl  026-3256452
Peter Tijssen  Penningmeester  ptijssen@xs4all.nl  026-3254695
       
       
       
 
Naast het bestuur zijn een aantal werkgroepen actief.
 
Voor ons staan de volgende aandachtsgebieden centraal:
  • Focus op de lopende projecten
  • Onderhouden en actualiseren website ( attractiviteit )
  • Realisatie structurele gesprekspartner gemeente
  • Relatie onderhouden met de politieke partijen
  • Bezoeken van Politieke avonden / raadsvergaderingen

 

Projecten
Woningbouw

Het ontbreken van een beleid om in Angeren voldoende woningen te bouwen, zodat de natuurlijk aanwas opgevangen kan worden en de leefbaarheid van het dorp op peil blijft, was in 2007 een van de de redenen dat de Stichting en de Vereniging Strijdbaar Angeren opgericht werden.
Sinds 2007 probeert Strijdbaar Angeren door in gesprek te zijn met alle stakeholders, zoals College B&W, politieke partijen, Lingewaard Wonen, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers, er voor te zorgen dat er initiatieven ontwikkeld worden om tot nieuwbouw te komen.
Ondanks, dat inmiddels het project Bolder gerealiseerd is en er nieuwbouw gepland staat op een gedeelte van het sportpark, zijn we nog lang niet klaar. Strijdbaar Angeren zal daarom doorgaan met het strijden voor een adequaat bouwprogramma in Angeren.

 

Doortrekken A15

Het doortrekken van de A15 heeft consequenties voor de leefbaarheid in Angeren. Hierbij moet men denken aan geluidoverlast, luchtverontreiniging en ontsiering van de omgeving. Strijdbaar Angeren heeft inspraakavonden bezocht, neemt deel aan overlegcommissies van de Gemeente en heeft m.b.t. het tracéontwerp een zienswijze ingediend.  Strijdbaar Angeren is van mening, dat het voor de leefomgeving van belang is dat de A15 met een tunnel i.p.v. een brug de oversteek over de Rijn maakt.
Om sterker te staan in in de strijd met de overheid heeft Strijdbaar Angeren zich aangesloten bij de Stichting Duurzame A15. Dit is een samenwerkingsverband met met stichtingen en overlegorganen van de plaatsen en dorpen waar het ontwerptracé door of langs gaat.
Er loopt namens deze Stichting, dus ook namens Strijdbaar Angeren, een bezwaarprocedure bij de Raad van State. De uitspraak wordt eind 2019 verwacht.

 

Buitengebied/ klompenpad

Angeren heeft nogal een stenig karakter en heeft in het dorp weinig of geen parkachtige wandelmogelijkheden. Het is daarom van belang  om de wandel- en struinmogelijkheden in het buitengebied te ontdekken en te ontwikkelen. Daartoe is Strijdbaar Angeren in overleg met grondeigenaren, de Gemeente en projectontwikkelaars om zoveel mogelijk wandel-, fiets- en struinmogelijkheden in het buitengebied te realiseren.
Met name bij afgraven van klei en zand in de Angerse en de Doornenburgse buitenpolder zijn er in de toekomst mogelijkheden om daar naast natuurontwikkeling ook wandel-, fiets- en struinpaden te ontwikkelen

 

Strijdbaar Angeren bestaat om de stem van de Angerse bevolking te laten klinken en zo haar belangen te behartigen!